Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy cộng đồng”