QUYẾT TÂM THƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN BẠCH THÔNG LẦN THỨ III, NĂM 2019

Kính gửi: – Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;

– Lãnh đạo UBND tỉnh;

– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

– BCĐ ĐHĐB các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2019;

– Ban Dân tộc tỉnh;

– Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

– Thường trực Huyện ủy;

– Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

– Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện;

– Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện.

Chúng tôi gồm 150 đại biểu, là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho gần 30 nghìn người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bạch Thông rất phấn khởi, tự hào được về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông lần thứ III, năm 2019, ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc, khẳng định và biểu dương những công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà kể từ sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông lầ thứ II, năm 2014 đến nay. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các nghệ nhân dân gian tiêu biểu, Thầy thuốc ưu tú đang công tác, cư trú trên địa bàn; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, đơn vị đóng trên địa bàn huyện có nhiều đóng góp cho công tác Dân tộc và chính sách dân tộc thời gian qua.

Đại hội nhất trí với Báo cáo chính trị. Đại hội được nghe các báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc ở các lĩnh vực. Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được đồng chí Nông Văn Lung, TUV, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ ĐH ĐB các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3 và đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đó là định hướng, mục tiêu phấn đấu của các dân tộc thiểu số của huyện Bạch Thông trong thời gian tới.

Đại hội tự hào về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian qua. Đại hội phấn khởi về những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong giai đoạn 2014-2019. Đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn vùng dân tộc đã có nhiều đổi mới, tiến bộ; chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng tốt hơn.

Đại hội ý thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn kết cộng đồng dân cư là truyền thống cực kỳ quý báu, là nét đẹp văn hóa, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi và phát triển bền vững vùng dân tộc trong các giai đoạn cách mạng trước đây và hiện nay. 

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong huyện đã quan tâm giúp đỡ và dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông những tình cảm tốt đẹp nhất để đạt được những kết quả như ngày hôm nay. Điều đó, khẳng định tính đúng đắn, nhất quán các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đại đoàn kết các dân tộc. 

Đại hội trân trọng và chúc mừng các tập thể, cá nhân biểu tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số về những công lao đóng góp to lớn cho sự phát triển đi lên của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thường xuyên thực hiện tốt việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nguyện thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Tày, Mông hay Dao, Hoa hay Mường và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, … Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng, giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”.

2. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân và của Nhà nước để tiếp tục đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự lực tự cường vươn lên, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về lao động, đất đai, tiền vốn và các thế mạnh khác của địa phương, để phát triển toàn diện: Trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng; phát triển tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; phát triển nhanh và nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, Văn hoá thông tin và Thể thao; Bưu chính viễn thông; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

3. Đồng bào các dân tộc huyện Bạch Thông tự hào về truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc của mình, thể hiện ở văn học, nghệ thuật và các phong tục tập quán tốt đẹp. Do đó, nguyện cùng nhau gìn giữ, phát huy, làm giàu cho văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện Bạch Thông và góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Tích cực hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Quan tâm chăm lo cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong các dân tộc. Tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số.

5. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tôc. Không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sát cánh cùng đồng bào cả tỉnh, cả nước gìn giữ bản sắc, nét đẹp văn hóa và quyết tâm xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng giàu đẹp, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hội nhập và phát triển. Đồng thời, đồng bào các dân tộc huyện Bạch Thông mong muốn Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và đồng bào, đồng chí trong huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt để huyện Bạch Thông phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!