Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bạch Thông

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông

Danh mục biểu và phụ biểu