Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây