Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểusố và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây