Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thộc thiểu số thuộc Dự án 9 – Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây