Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây