Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát sinh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây