Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Bạch Thông quý II năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công khai dự toán quý II

Tờ trình công khai dự toán quý II