Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Bạch Thông quý III năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Bạch Thông quý III