Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bạch Thông