Quyết định về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây