Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Bạch Thông (viết tắt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả)

Xem nội dung chi tiết tại đây