Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây