Quyết định về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thủy sản trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây