Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục huyện Bạch Thông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đây