Quyết định về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây