Quyết định triệu tập kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây