Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây