Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tờ trình

Báo cáo thẩm định

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến