Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội

– Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bạch Thông giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 202. (Tải về)

 

–  Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) thị trấn Phủ Thông. (Tải về)

 

– Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) huyện Bạch Thông. (Tải về)