QUANG THUẬN NỖ LỰC XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn chọn xã Quang Thuận để triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, xã đang tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện hạng mục liên quan để “về đích” đúng thời hạn.

 Các tuyến đường tại xã Quang Thuận đã được bê tông hóa

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được coi là nhiệm vụ trọng tâm của xã Quang Thuận. Ngay từ đầu năm, cấp ủy chỉ đạo Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia của xã, phân công thành viên rà soát, xây dựng kế hoạch, đôn đốc các thôn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo từng tiêu chí. Để triển khai hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Quang Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, quyết tâm về đích đúng thời hạn. Đến thời điểm này xã Quang Thuận mới chỉ đạt 8/17 tiêu chí. Hiện nay, xã Quang Thuận đang nỗ lực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tập trung mọi nguồn lực thực hiện những tiêu chí về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nâng cao mức sống của người dân, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp…