QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Ngày 06/11/2019, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triển và triển khai một số văn bản kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ chính trị  khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 54 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 55 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư .v.v…

Theo kế hoạch, sau hội nghị này các chi, Đảng bộ của huyện Bạch Thông sẽ hoàn việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh trong tháng 11/2019 ./.