QUÂN BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng 25/12/2019, HĐND xã Quân Bình tổ chức kỳ họp thứ mười, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Luân- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện

 Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Quân Bình

Năm 2019, cấp ủy Đảng, chính quyền địa xã Quân Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cây lúa thực hiện đạt 106% KH, thực hiện có hiệu quả các đề án nông lâm nghiệp, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 163%KH vượt kế hoạch giao,  thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020; báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng Đảng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán phương án phân bổ ngân sách xã năm 2020, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2019, báo cáo về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, báo cáo về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãnh phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận bổ sung một số nội dung vào các báo cáo.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH, QP- AN năm 2020; tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2020, tờ trình dự thảo NQ chương trình hoạt động HĐND năm 2020, tờ trình đề nghị  ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 và 03 tờ trình, nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Trần Đình Long, Nông Văn Cát và Hoàng Thị Gia do chuyển công tác và đi làm ăn xa ./.