Quân Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2015

0

Ngày 09/6/2015, Ban quản lý xây dựng NTM xã Quân binh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2015.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2014, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nông nghiệp chuyển dịch tích cực và tăng tưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 17-18 triệu đồng/năm. Cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi dần được hoàn thiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội cấp xã được củng cố. Đến thời điểm này, xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, văn hóa và tiêu chí môi trường.

Để thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015, xã đã kiện toàn lại Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các tiêu chí để từ đó cụ thể hóa nhiệm vụ và thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành 6 tiêu chí chưa đạt và duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được ./.