Phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây