Phổ biến, tuyên truyền Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 -2025

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định số 3864/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

thể lệ chi tiết