Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-VXNV ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm VH-TT-TT huyện, UBND các xã, thị trấn phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn đến nhân dân biết, thực hiện. CV chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh(31.07.2020_09h11p27)_signed
kèm Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND