Phổ biến tài liệu truyền thông về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường làng nghề

Xem nội dung chi tiết tại đây

Sổ tay BVMTLN an toàn cuộc sống