PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2020

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến các đối tượng thụ hưởng dịch vụ VTCI trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Chương trình VTCI đến năm 2020 như sau: