Phổ biến các luật, nghị quyết; triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 970/STP-PBGDPL ngày 31/7/2010 của Sở Tư pháp về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. UBND huyện Bạch Thông đề nghị: Xem nội dung chi tiết tại đây