Phiếu chuyển nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nghị định số 110/2022/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ