Phiếu chuyển Báo cáo chuyên đề số 29/BC-UBCĐSQG ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

Xem nội dung chi tiết tại đây

Báo cáo chuyên đề số 29/BC-UBCĐSQG