Phếu chuyển Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Ủy ban Dân tộc