Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhận thức được vai trò của người có uy tín đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương nên những năm qua, huyện Bạch Thông đã triển khai nhiều biện pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

Thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến hiện có 46 hộ với 3 dân tộc sinh sống, trong đó, người Tày chiếm 70%, còn lại là người Dao và Kinh. Người dân trong thôn luôn giữ được sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không có người mắc tai tệ nạn xã hội, năm 2013 thôn có 87% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Thôn Cốc Pái giữ vững danh hiệu 4 năm liền đạt khu dân cư văn hóa. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những người như anh Hoàng Văn Lịch tổ trưởng tổ dân cư tự quản tổ 1, thôn Cốc Pái. Anh Lịch đã 2 lần được bà con trong thôn bầu là người uy tín vì là người luôn quan tâm, tuyên truyền, triển khai kịp thời tới người dân những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Anh Lịch cho biết: Để thực hiện tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng thì trước hết bản thân, gia đình chấp hành tốt các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu, đầu tàu trong các phong trào do địa phương phát động.    

Mỗi người uy tín trong cộng đồng dân cư đều có một cách làm riêng nhưng tất cả đều vì lợi ích của bà con trong cộng đồng dân cư. Anh Triệu Văn Thiêm, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nà Lẹng, xã Quân Bình, là người  dân tộc Tày sống trong cộng đồng dân cư đều là người dân tộc thiểu số. Trong công cuộc cả xã dốc sức xây dựng nông thôn mới, anh và cấp ủy, chính quyền thôn đã vận động bà con hiến hơn 1.500 m2 đất cùng sự hỗ trợ của nhà nước xây dựng hơn 2.000m đường giao thông liên thôn. Đến nay, mọi tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa đến từng hộ dân, từng cánh đồng.

Huyện Bạch Thông có 155 thôn, tổ dân phố với tổng dân số hơn 30 nghìn người, trong đó người Tày, Dao, Kinh, Nùng, Hoa chiếm số lượng nhiều nhất và họ cùng chung sống đoàn kết theo các cụm dân cư. Toàn huyện có 155 người được bà con nhân dân bầu chọn là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây là những người có khả năng tập hợp, vận động quần chúng xây dựng, bảo vệ làng bản, quê hương. Họ là tấm gương sáng cho mọi người noi theo nhất là trong việc vận động, tuyên truyền giáo dục nhân dân các dân tộc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đồng thời, tích cực vận động con cháu trong gia đình, thôn, bản, khu phố thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đưa các loại cây con, giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Trong lĩnh vực đời sống văn hóa, các già làng, trưởng bản, khu phố đã gương mẫu thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xoá bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Từ thực tiễn công tác vận động quần chúng đã chứng minh người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng và thực hiện tốt công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.