Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND và các uỷ viên UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây