Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2016 – 2021

0