Nông dân huyện Bạch Thông với phong trào xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân huyện Bạch Thông có trên 5.000 hội viên. Trong những năm qua, cùng với các tổ chức đoàn thể, Hội Nông dân Bạch Thông đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội chú trọng. Trong thời gian quan, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến hội viên; trong đó tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật, các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực vận động hội viên nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa với 24.909 lượt hộ hội viên đăng ký thực hiện. Qua bình xét, toàn huyện có 17.601 lượt hộ hội viên Hội Nông dân đạt gia đình văn hóa; hàng năm, tỷ lệ hộ hội viên “Gia đình văn hóa” đạt trên 70%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VIII đề ra (60%).

Ngoài ra, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; các kiến thức về y tế và chính sách dân số… được 1.199 buổi thu hút 34.598 lượt hội viên tham gia.

 

Mô hình trồng chuối tây tại Mỹ Thanh cho hiệu quả kinh tế cao

 

Tích cực xóa đói – giảm nghèo

Xóa đói – giảm nghèo là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói – giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp có hiệu quả cao. Qua phong trào, hội viên nông dân đã mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất để phát triển kinh tế trang trại ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện đã có 2.255 lượt hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 1.243 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 70,9%; trong đó có 18 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 140 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 284 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và 801 hộ đạt cấp xã. Điển hình có hộ hội viên Lộc Văn Ninh, Lộc Văn Nghinh, Cao Xuân Lãng, Chu Quang Đàm xa Quang Thuận với mô hình trồng cây ăn quả, bình quân thu nhập đạt trên 150 triệu đồng/năm; hộ hội viên Vương Văn Thắng, Hà Văn Mạn xã Quân Bình với mô hình sản xuất đạt thu nhập 100 triệu/năm; hộ Hoàng Văn Doanh xã Phương Linh với mô hình trồng trọt và chăn nuôi bình quân cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm.

Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên nông dân huyện Bạch Thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa đói – giảm nghèo. Từ năm 2007 đến nay, toàn huyện đã có 889 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo toàn huyện chỉ còn 9,16% so với tổng số hộ hội viên nông dân.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các hộ hội viên đã giúp đỡ 474 hộ hội viên nông dân khó khăn, gặp hoạn nạn với tổng số tiền trên 165 triệu, gần 8 tấn gạo và gần 10.400 ngày công lao động.

Ngoài ra, hàng năm, các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa cho các thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thương – liệt sỹ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Xây dựng nông thôn mới bằng những hành động thiết thực nhằm thay đổi diện mạo nông thôn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã chủ động vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng làng, xã văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp tiền, công lao động, vật liệu như: Cát, sỏi, cây… để tu sửa đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, điện, trường học; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hội viên nông dân hiểu rõ nội dung xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng các hoạt động do các cấp Hội phát động. Chính vì vậy, trong thời gian qua, hội viên nông dân các địa phương đã đóng góp được 249.860.000 đồng và 18.391 ngày công lao động, 5,6 tấn xi măng, tu sửa được 207,06km đường liên thôn, nạo vét được 21.567,8m kênh mương, sửa chữa và làm mới 23 cầu cống, 13 phòng học, 02 công trình thủy điện, các bảng tin và cổng trào của thôn. Tiêu biểu như Hội Nông dân các xã: Quân Bình và Mỹ Thanh đã vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến được 4.800m2 đất vườn để làm đường liên thôn.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã xây dựng được 01 Chi hội Nông dân điểm về an toàn giao thông tại xã Hà Vị và 01 mô hình điểm phòng chống lao tại xã Quân Bình; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi các dịch bệnh tại các địa phương.

Tham gia bảo vệ an ninh – quốc phòng tại địa phương

An ninh trật tự được giữ vững là một trong những yếu tố đảm bảo sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên, tham gia tốt các cuộc diễn tập ở cơ sở. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, động viên con em hội viên đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngành Công an tổ chức được 219 buổi tuyên truyền kiến thức về phòng chống tội phạm, ma túy và những tệ nạn xã hội cho hội viên nông dân tại các địa phương thu hút 9.268 lượt hội viên tham gia; phối hợp với Ban An toàn giao thông tổ chức hội thi Nông dân với An toàn giao thông tại 11 cơ sở Hội với sự tham gia của 165 hội viên.

Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội Nông dân huyện Bạch Thông đang góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy phát triển, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh./.