NỘI DUNG CÔNG KHAI TRONG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG AN HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

Xem nội dung chi tiết tại đây: