Nội dung tuyên truyền theo Chương trình phối hợp giữa BTGHU với HĐND, UBND huyện năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THEO CTRINH PHỐI HỢP