NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại huyện được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Nhân dân dân qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong huyện về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xây dựng, bảo vệ và thi hành pháp luật trên địa bàn.

 Huyện đoàn bạch Thông tổ chức phiên tòa giả định tại trường THPT Phủ Thông hưởng ứng “ Ngày pháp luật Việt Nam”

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Để tiếp tục đưa Ngày Pháp luật năm nay trở thành một sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng, huyện đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tập trung phổ biến, giáo dục những lĩnh vực, vấn đề nóng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022 và các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động; bảo vệ môi trường. /.

Đào Kiên