NHIỀU HÌNH THỨC ĐỒNG HÀNH HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp trong thời gian qua luôn được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện quan tâm. Công tác giới thiệu việc làm, tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên được thực hiện với nhiều hình thức.

Từ nguồn vốn vay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Đoàn thanh niên đã tạo điều kiện cho gần 1.000 hộ đoàn viên, thanh niên vay, với tổng dư nợ trên 55 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay các hộ đoàn viên, thanh niên đã thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  Các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ  xây dựng  và duy trì 50 mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm; 02 Hợp tác xã thanh niên. Triển khai cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn” đến toàn thể đoàn viên thanh niên và tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về thực hiện đề án OCOP.  Phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 445 thanh niên; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 1000 đoàn viên, thanh niên…

 Chế biến trà tía tô Tổ Hợp tác xã Quân Hà

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 đoàn thanh niên phấn đấu hỗ trợ thành lập 02 hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên; xây dựng mới ít nhất 50 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thu nhập từ 80-100 triệu đồng/năm trở lên; hỗ trợ xây dựng 05 sản phẩm OCOP của thanh niên; phấn đấu tăng dư nợ vốn vay từ Ngân hàng CSXH do Đoàn thanh niên quản lý lên 60 tỷ đồng;  tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho 2.500 đoàn viên, thanh niên; tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho 500 đoàn viên, thanh niên…/.

Thanh Tuyền