NHCSXH HUYỆN: TIẾP TỤC CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

0

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 5/11/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành văn bản số 5734/HD-NHCS về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động theo quy định tại Điếm b, khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ­CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi chung là khách hàng). Điều kiện vay vốn là khách hàng sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được xét duyệt cho vay khi có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Mức cho vay, lãi suất và thời hạn vay. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiếu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 1lb ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Lãi suất cho vay là 0%/năm (không phần trăm); lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Quy trình, thủ tục xét duyệt đủ điều kiện vay vốn

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 1la ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg). Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Mẫu số 1lb ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

– Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

– Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

– Giấy ủy quyền (nếu có)./.