NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

0

Trước mỗi thềm Đại hội, các thế lực thù địch thường tăng cường hoạt động chống phá nhằm mục đích phá hoại quá trình tổ chức Đại hội. Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân cần sáng suốt để nhận ra các âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đại hội của các thế lực thù địch

Thời đại 4.0, các thế lực thù địch thường lợi dụng mạng xã hội để tiến hành chống phá trên không gian mạng. Chúng cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt xuyên tạc về công tác chuẩn bị Đại hội. Các đối tượng quy chụp rằng việc chuẩn bị Đại hội là hoạt động thay cho Đại hội; quy chụp về công tác quy hoạch; Rằng Đại hội đã tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc đề cử, ứng cử… Đây là những luận điệu nhằm xuyên tạc, chống phá Đại hội.
Các đối tượng cơ hội, chính trị cũng lợi dụng việc Đảng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị để đưa ra nhiều ý kiến nhằm phá hoại quá trình chuẩn bị Đại hội; Lợi dụng việc lấy ý kiến để “Góp ý” đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bọn chúng xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng mất dân chủ, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong những năm qua chỉ là việc đấu đá nội bộ, kéo bè kéo cánh… Thực tế, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ cương lĩnh chính trị, đường lối chiến lược của Đảng.
Các thế lực thù địch, phản động cũng tập trung xuyên tạc vấn đề nhân sự của Đảng. Khi Đại hội còn chưa diễn ra, bọn chúng đã tự “Dựng lên” danh sách các đồng chí Lãnh đạo cấp cao trúng cử, ai sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… như người trong cuộc rồi đi đến kết luận Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị về mặt nhân sự, Đại hội chỉ việc giơ tay, biểu quyết. Thực tế, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân tộc, nơi các Đại biểu sẽ tập trung trí tuệ để sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, hội tụ đủ đức, tài để bầu vào BCH khóa mới, lãnh đạo đất nước nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Các đối tượng thù địch, phản động cũng thường lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các vấn đề nhạy cảm để tìm cách chống phá. Các vụ việc nóng, mang tính nhạy cảm thường được các đối tượng xuyên tạc, bịa đặt để vu cáo cho Đảng, chính quyền các cấp mất dân chủ, đàn áp nhân dân. Bọn chúng phủ nhận những thành quả mà Đảng, đất nước và toàn dân tộc đã đạt được, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nhằm chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Nguy hiểm hơn, nhiều thông tin kích động, tạo dựng mâu thuẫn, dẫn đến nhận thức sai lầm trong dư luận nhân dân dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật. Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân cần sáng suốt, nhận thức rõ để tránh nghe theo những luận điệu lừa bịp, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân cần nhận thức rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Đảng luôn coi trọng, đặt quyền lợi của dân tộc, của đất nước lên hàng đầu. Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có đủ trí tuệ, sức mạnh, đủ bản lĩnh và kinh nhiệm để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến những thắng lợi cuối cùng.
Mỗi công dân cần đề cao cảnh giác, sáng suốt nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi hành vi xuyên tạc, chống phá Đại hội và các hành vi phạm pháp luật sẽ bị điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Ngọc Minh – Công an Bạch Thông