Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 6 năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây