NGUYÊN PHÚC TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”

Ngày 07/5/2019, hội CCB xã Nguyên Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 .

 Hội CCB xã Nguyên Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019

Trong 5 năm qua, hội CCB xã Nguyên Phúc đã phát huy truyền thống Cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của hội.

Từ nguồn vốn vay hơn 1.2 tỷ nhiều hộ gia đình hội viên đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi…qua đó đời sống vật chất và tinh thần hội viên ngày càng nâng lên rõ rệt. Tích cực thi đua xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị Văn minh”, gia đình Cựu chiến binh được bình xét, công nhận gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao từ 90% trở lên góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa. Bên cạnh đó, hội luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan bảo vệ các quyền lợi, chế độ, chính sách cho hội viên như Quyết định 142, QĐ 62 của cính phủ, chính sách thương bệnh binh kịp thời, đúng chế độ chính sách. .

Giai đoạn 2019 – 2024, hội CCB xã Nguyên Phúc tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, gương mẫu, kế thừa, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Tiếp tục phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Thường xuyên vận động hội viên làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị đã biểu dương 3 tập thể và 12 các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”  và cử 03 đại biểu đi dự đại hội thi đua cấp huyện./.