NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ NĂM KHÓA XIII

Ngày 28,29/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp (mỗi lớp 1 ngày) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung lớp học có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lường Văn Vương – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 Toàn cảnh lớp thứ nhất nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại hội nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã được 02 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, triển khai 4 chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Qua hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống./.

Thanh Tuyền