Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây: