Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây