Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây